×

INŠTRUKTOR

VEDOMOSTI, SCHOPNOSTI a ZRUČNOSTI

VEDOMOSTI, SCHOPNOSTI a ZRUČNOSTI

Vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu

1.má stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie
2.vie definovať základné vedomosti o charakteristike pohybovej aktivity v živote človeka
3.ovláda základné vedomosti potrebné na aplikovanie poznatkov pre pochopenie stratégie prevencie vybraných civilizačných ochorení
4.vie rozlíšiť základné vedomosti pre koncipovanie komplexných aktivít podpory zdravého životného štýlu
5.vie v praxi ukázať zručnosti v rámci svojej odbornej spôsobilosti
6.vie definovať základné motivačné činitele účastníkov pohybovej aktivity k pravidelnej činnosti a starostlivosti o zdravie
7.má základné poznatky o možnostiach monitorovania efektivity pohybových činností
8.je spôsobilý odporúčať pohybové programy pre rôzne vekové kategórie

ROZSAH VZDELÁVANIA

ROZSAH VZDELÁVANIA

Rozsah vzdelávania, ktoré sa vyžaduje na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu

a) všeobecná časť, celkovo najmenej 20 hodín výučby v týchto okruhoch
1.biologicko-lekárske základy v športe
2.biomechanika
3.regenerácia
4.psychológia športu
5.základy pedagogiky
6.teória a didaktika športu

b)špeciálna časť, celkovo najmenej 40 hodín
c)záverečná práca v rozsahu 5 až 10 strán a jej obhajoba, ktorá pozostáva z vedenia časti tréningovej jednotky spracovanej v záverečnej práci
d)skúška zo všeobecnej časti
e)skúška zo špeciálnej časti

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info